ហួសចិត្ត ចង់មាន ចង់បានខុសរឿង ចាក់លុបព្រែកធ្វើដូចធម្មតា ដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសោះ ! ចុះអាជ្ញាធម៌ សមត្ថកិច្ច ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធទៅណាអស់ហើយ បានមិនបើកភ្នែកមើលសោះ…ឫចាំតែមានការរិះគន់ ចាំតែសម្តេចតេជោស្រែក បានធ្វើឬយ៉ាងមិច បែបទទួលបានអីពិសេសហើយមើលទៅ បានមិនមើលសោះ

ហួសចិត្ត ចង់មាន ចង់បានខុសរឿង ចាក់លុបព្រែកធ្វើដូចធម្មតា ដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសោះ ! ចុះអាជ្ញាធម៌ សមត្ថកិច្ច ក្រសួង ពាក់ព័ន្ធទៅណាអស់ហើយ បានមិនបើកភ្នែកមើលសោះ…ឫចាំតែមានការរិះគន់ ចាំតែសម្តេចតេជោស្រែក បានធ្វើឬយ៉ាងមិច បែបទទួលបានអីពិសេសហើយមើលទៅ បានមិនមើលសោះ