ចយអើយ ខូចមែនអាស្រូយ!​ ប្រាប់ថាកុំអោយដឹកមក នៅតែលួចដឹក អគុណបងសមត្តកិច្ច ស៊ែមួយផងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ 🙏🙏🙏🙏👏👏👏❤️❤️❤️💝💝💝

ចយអើយ ខូចមែនអាស្រូយ!​ ប្រាប់ថាកុំអោយដឹកមក នៅតែលួចដឹក អគុណបងសមត្តកិច្ច ស៊ែមួយផងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ 🙏🙏🙏🙏👏👏👏❤️❤️❤️💝💝💝