ខេត្តរតនៈគិរី វាចាព្រៃឈើ តើថ្ងៃណាឈប់កាប់ខ្ញុំទៅចិត្តមនុស្សឃោរឃៅបំផ្លាញគ្មានសល់ អស់ឱមន្ត្រីអស់

ខេត្តរតនៈគិរី វាចាព្រៃឈើ តើថ្ងៃណាឈប់កាប់ខ្ញុំទៅចិត្តមនុស្សឃោរឃៅបំផ្លាញគ្មានសល់ អស់ឱមន្ត្រីអស់លោកឧកញ្ញាគ្មានចិត្ត
មេត្តាដល់រូបខ្ញុំទេ មានលុយមានអំណាចគ្មានគិតពីគេ ទុកព្រួយគុណទ្វេរក៏ព្រោះតែអ្នក។ឈប់បានឈប់ទៅ