កូនខ្មែរស្លាប់អស់ហើយបើបែបនេះ គេបានរកឃើញ

កូនខ្មែរស្លាប់អស់ហើយបើបែបនេះ គេបានរកឃើញ កន្លែងផលិតទឹកក្រូចខ្លែងក្លាយមួយកន្លែង។ស៊ែផង