រថយន្តកែ ច្នៃដឹកអូស១គ្រឿងក្រឡាប់ផ្ងារជើង ស្រុកស្នួល៖នៅថ្ងៃទី១៨ខែគុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានករណី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍១បានកើតឡើងបង្ករឲ្យមនុស្សស្លាប់ ម្នាក់ក្នុងខណៈបើកបរដឹកអូសឆ្លងដែនយកទៅលក់នៅឯ ប្រ ទេសវៀតណាម បានក្រឡាប់នៅភូមិរុលស្វាឃុំត្រពាំង ក្រញ៉ូងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ——បឋម។

រថយន្តកែ ច្នៃដឹកអូស១គ្រឿងក្រឡាប់ផ្ងារជើង

ស្រុកស្នួល៖នៅថ្ងៃទី១៨ខែគុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានករណី
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍១បានកើតឡើងបង្ករឲ្យមនុស្សស្លាប់
ម្នាក់ក្នុងខណៈបើកបរដឹកអូសឆ្លងដែនយកទៅលក់នៅឯ
ប្រ ទេសវៀតណាម បានក្រឡាប់នៅភូមិរុលស្វាឃុំត្រពាំង
ក្រញ៉ូងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ——បឋម។