នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 8,39នាទី

+ នៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 វេលាម៉ោង 8,39នាទី
ព្រលប់ មានផ្ទះមួយ នៅជាប់របងខាងក្រោយផ្ទះបង
ធឹង ម៉េង ឃើញមានកញ្ចប់បាឡុងធំៗមួយកញ្ចប់ បំ
រ៉ុងហោះចេញក្រៅរបងផ្ទះនោះហើយបងប្អូន ។ តើរបស់ពីណាគេ។ ផ្ទះអត់ឃើញមានមនុស្សនៅទេ។
ទីនោះស្ថិតក្នុងភូមិ ព្រែក សង្កាត់ ក្រុង ខេត្ត ស្ទឹង ត្រែង ។ល។