តាមធម្មតា ឡាននេះត្រូវបានយកទៅដឹកទាហាន តែដល់

តាមធម្មតា ឡាននេះត្រូវបានយកទៅដឹកទាហាន តែដល់ពេលឡានក្រឡាប់ចឹងទៅ ទាហានយើងគាត់ភ័យពេក ក៏ក្លាយជាដុំឈើអស់ទៅ ,,,