=ជឿទេថា ខេត្តស្ទឹងត្រែង ជាខេត្តមួយ ដែលគ្មានសោះ បទលហុព្រៃឈើ

🔴=ជឿទេថា ខេត្តស្ទឹងត្រែង ជាខេត្តមួយ ដែលគ្មានសោះ បទលហុព្រៃឈើ បទ មជ្ឈិមព្រៃឈើ និងបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើ ព្រោះគ្មានអំពើពុករលួយ ទាំងអ្នករាជការសាធារណៈ និងពលរដ្ឋទទួលអាណត្តិសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោត ស្អាតស្អំណាស់។